Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον ΙΓ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» (σχολ. 2014-2015)

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησής μας για τον ΙΓ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»  (σχολ. 2014-2015) το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» προτείνει την ακόλουθη βιβλιογραφία :

  1. Βερέμης Θάνος – Νικολακόπουλος Ηλίας (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, ΤΑ ΝΕΑ – Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005.
  2. Γαρδίκα Κατσιαδάκη Ελένη (επιστ. επιμ.), Στα χρόνια του Βενιζέλου: Εσωτερική & εξωτερική πολιτική – Οικονομία – Εκπαίδευση – Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα 2010. (Το βιβλίο είναι διαθέσιμο και ελεύθερα προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
  3. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄ , Αθήνα 2000 (β΄ έκδ.).
  4. Κανδαράκης Γ., Καρτσάκης Δ., Μανωλάκης Κ., Εκπαιδευτικός φάκελος Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του …, β΄ έκδ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα-Χανιά 2008. (Ο εκπαιδευτικός φάκελος είναι διαθέσιμος και ελεύθερα προσβάσιμος από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος).
  5. Σβολόπουλος Κωνσταντίνος Δ., Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945, τ. Α΄, Εστία , Αθήνα 2002.
  6. Σβολόπουλος Κωνσταντίνος Δ., Ελευθέριος Βενιζέλος. Δώδεκα μελετήματα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.
  7. Στεφάνου Στέφανος (επιμ.), Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα Κείμενα, τ. Γ και Δ΄, Αθήναι 1981.
  8. Στεφάνου Στέφανος (επιμ.), Ελευθερίου Βενιζέλου. Πολιτικαί Υποθήκαι, τ. Β΄, Αθήναι 1969.
  9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».
  10. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου & Δ΄ Τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

ΙΓ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στοχεύοντας στην ανάδειξη της προσωπικότητας, του έργου και της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου προκηρύσσει τον ΙΓ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα:

«Το ευρωπαϊκό όραμα του Ελευθερίου Βενιζέλου»

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας, οι οποίοι καλούνται να αναφερθούν στην ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου, να περιγράψουν τις απόψεις και το όραμά του για την ενωμένη Ευρώπη, την οποία θεωρούσε προϋπόθεση για την εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο, αξιοποιώντας τα ακόλουθα δύο (2) αποσπάσματα:

Απόσπασμα 1ο:

«… ο πόλεμος απέδειξεν ότι οι νικηταί είναι τόσον πτωχοί, όσον και οι ηττημένοι. Νομίζω ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι της Ευρώπης θα αντιπροσωπεύουν, έστω και άνευ της Ρωσίας, μίαν δύναμιν αρκετά ισχυράν να προαγάγη εις ευχάριστον σημείον την ευημερίαν και των άλλων ηπείρων»

(Συνέντευξη του Ελευθερίου Βενιζέλου για τον ιστορικό ρόλο της Ευρώπης, Οκτώβριος 1929).

Απόσπασμα 2ο:

«… Η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση την ιδέα της ενότητας των λαών της Ευρώπης […], το εγχείρημα οφείλει να αναληφθεί στα πλαίσια της διεθνούς οργάνωσης και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία των κρατών η ευρωπαϊκή ένωση, κάτω από ανάλογες συνθήκες, όχι μόνο δεν θα οδηγήσει στην εξασθένιση αλλά και θα συμβάλλει στην ενίσχυση “της Ευρώπης των πατρίδων” …»

(Πρόκειται για τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, τις οποίες ανέπτυξε ο Έλληνας αντιπρόσωπος Νικόλαος Πολίτης το 1930 με αφορμή το υπόμνημα της 1ης Μαΐου 1930 του Αρ. Μπριάν με την πρότασή του για μία νέα πολιτική και οικονομική οργάνωση της Ευρώπης).

Στο φετινό διαγωνισμό θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δυνατότητας σύνθεσης εκ μέρους των μαθητών.
Τα κείμενα των δοκιμίων, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, θα είναι ατομικές εργασίες και θα γραφούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Θα κατατεθούν είτε σε χειρόγραφη μορφή είτε γραμμένα στον υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα (η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να μην αξιολογήσει δυσανάγνωστα κείμενα, ενώ δε θα αξιολογούνται συλλογικές εργασίες).
Οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν για ενδεικτική βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: http://www.venizelos-foundation.gr. Τα δοκίμια πρέπει να διακρίνονται για τη λεκτική τους αρτιότητα και ωριμότητα, την πρωτοτυπία των ιδεών και την ικανότητα οργάνωσης της σκέψης.
Τα γραπτά δοκίμια θα υποβληθούν στο σχολείο μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2015.
Τα σχολεία θα διαβιβάσουν τα δοκίμια των μαθητών στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ιδρύματος στη διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα 731 33 Χανιά μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (φιλόλογους ή/και ιστορικούς με ειδίκευση στη νεότερη ελληνική ιστορία). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθούν αρχές Μαρτίου του 2015.
Τα μέλη της Επιτροπής αξιολογούν τις εργασίες και τις βαθμολογούν ως προς το περιεχόμενο (50/100), την έκφραση-μορφή-γλώσσα (30/100) και τη διάρθρωση των σκέψεων (20/100). Ο τελικός βαθμός αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους βαθμών. Στις εργασίες που ενδεχομένως ισοβαθμούν απονέμεται ολόκληρο το αντίστοιχο βραβείο.
Στους μαθητές που θα διακριθούν θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το Μάρτιο του 2015, μήνα θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου (παραμονή του πολιτικού του μνημόσυνου). Τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των βραβευομένων μαθητών και ενός συνοδού θα καλυφθούν από το Ίδρυμα.
Τα βραβεία για τους νικητές θα είναι τρία (3) κατά σειρά επιτυχίας και θα απονεμηθούν ως εξής:

Στον πρώτο νικητή 1.500 €
στο δεύτερο νικητή 900 € και
στον τρίτο νικητή 600 €.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail: avatsaki@venizelos-foundation.gr (Υπόψη κυρίας Αργυρώς Βατσάκη), στην ιστοσελίδα http://www.venizelos-foundation.gr, καθώς και στα γραφεία του Ιδρύματος στα τηλέφωνα 28210-56008, 28210-51555 και στο Fax: 28210-56009.

20ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας & Διαστημικής 2015

20ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας & Διαστημικής 2015Ο Διαγωνισμός αυτός, όπως θα δείτε και στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ που επισυνάπτεται στο κάτω μέρος, θα γίνει σε τρεις φάσεις, τόσο στο ΛΥΚΕΙΟ, όσο και στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, με διαφορετικά, βέβαια, θέματα. Για το ΛΥΚΕΙΟ θα υπάρχει και μια 4η φάση για την επιλογή των 5 μαθητών της Ολυμπιακής Ομάδας.

Η πρώτη φάση, με το όνομα «ΕΥΔΟΞΟΣ», θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας, www.astronomos.gr, από την: Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2014, μέχρι και τη Δευτέρα, 15η Δεκεμβρίου 2014, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιλαμβάνει η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων κ.ά. παρατηρητηρίων και η επιβράβευση
της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Λογότυπος Ένωσης Ελλήνων ΛογοτεχνώνΗ Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2014, τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για Παιδιά και Εφήβους.

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ:

Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως είκοσι (20) στίχους για μαθητές Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα για όλους τους μαθητές ή στην αγγλική γλώσσα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με θέμα ελεύθερο. Θα δοθούν Α ́, Β ́ και Γ ́ Βραβείο και Α ́, Β ́ και Γ ́ Έπαινος ανά κατηγορία.

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ:

Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο, έως δύο (2) σελίδες για την πρώτη κατηγορία, τρεις (3) σελίδες για τη δεύτερη, τέσσερις (4) για την τρίτη και πέντε (5) για την τέταρτη.

Θα δοθούν Α ́, Β ́ και Γ ́Βραβείο και Α ́, Β ́ και Γ ́Έπαινος ανά κατηγορία.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.

2.Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα.

3. Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του διαγωνιζόμενου (π.χ. Ρόζα Τάξη: Γ ́ Δημοτικού). Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο και εκπαιδευτικός τάξης) του διαγωνιζόμενου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο που θα μπει μαζί με τα πέντε αντίτυπα σε μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγραφεί το ψευδώνυμο και στο εξωτερικό μέρος του μεγάλου φακέλου το ψευδώνυμο και η κατηγορία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε (π. χ. Ποίηση Α ́- Β ́- Γ ́Δημοτικού, Διήγημα Λυκείου, Αγγλική Ποίηση Δ ́ – Ε ́- Στ ́ Δημοτικού κ.λπ). Οι φάκελοι να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Τ.Θ. 8231 Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ

4. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014. Θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

5. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν έγκαιρα τηλεφωνικώς.

6. Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών έχει δικαίωμα δημοσίευσης των υποβληθέντων έργων.

7. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.

8. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.

9. H απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 6:30 μ. μ. σε χώρο που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα μέσα από την ιστοσελίδα μας ellineslogotexnes.gr.

10. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των έργων και την απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα μας.

Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές ανά κατηγορία και είδος (π.χ. στέλνουμε μόνο τα διηγήματα των τάξεων Α ́ – Β ́ – Γ ́ στον ίδιο φάκελο, τα ποιήματα των ίδιων τάξεων μπαίνουν σε διαφορετικό φάκελο).

Σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγράφονται τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων και στο εσωτερικό να υπάρχει κατάσταση με επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του σχολείου και τα πραγματικά στοιχεία των συμμετεχόντων (π.χ. 1. Ρόζα – Μαρία Αργυροπούλου, 2. Αετός – Κώστας Αγγελόπουλος κ.λπ.).

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε μορφή pdf χρειάζεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στέλνοντας email με θέμα «Αναμνηστικά Διπλώματα Συμμετοχής» ως εξής:

Τα Δημοτικά Σχολεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eeldiagonismoi@gmail.com

Tα Γυμνάσια στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eeldiagonismoi2@gmail.com

Τα Λύκεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eeldiagonismoi3@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στο τηλέφωνο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 2103819571, καθημερινώς και στην εκπαιδευτικό Πολυξένη Γιάχου, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και υπεύθυνη των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών, στα τηλέφωνα 2107515171, 2130429351 και 6949472787.

Αναλυτική προκήρυξη

Υποδείγματα φακέλων και αρχικής σελίδας

Φύλλο εργασίας Β Γυμνασίου 3: Εσωτερικό του Η/Υ. Θύρες σύνδεσης. Πρότυπα μεταφοράς δεδομένων.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε το Φύλλο Εργασίας 3 – Εσωτερικό υπολογιστή για τη Β Γυμνασίου που αφορά στο Εσωτερικό του Η/Υ, τις θύρες σύνδεσης και τα πρότυπα μεταφοράς δεδομένων.

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Πληροφορική Β Γυμνασίου. Φύλλο Εργασίας 3. Εσωτερικό του Η/Υ. Θύρες σύνδεσης. Πρότυπα μεταφοράς δεδομένων. από τον δημιουργόΔημήτριος Αδαμάντιος Δρίτσας διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .